84. Surah Al-Inshiqaq

1. Izas samaaa'un shaqqat

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

When the sky is rent asunder,
Full Transliteration
1. Izas samaaa'un shaqqat
2. Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
3. Wa izal ardu muddat
4. Wa alqat maa feehaa wa takhallat
5. Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
6. Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa Rabbika kad han famulaaqeeh
7. Fa ammaa man ootiya kitaabahoo biyameenih
8. Fasawfa yuhaasabu hi saabai yaseeraa
9. Wa yanqalibu ilaaa ahlihee masrooraa
10. Wa ammaa man ootiya kitaabahoo waraaa'a zahrih
11. Fasawfa yad'oo subooraa
12. Wa yaslaa sa'eeraa
13. Innahoo kaana feee ahlihee masrooraa
14. Innahoo zanna al lai yahoor
15. Balaaa inna Rabbahoo kaana bihee baseeraa
16. Falaaa uqsimu bishshafaq
17. Wallaili wa maa wasaq
18. Walqamari izat tasaq
19. Latarkabunna tabaqan 'an tabaq
20. Famaa lahum laa yu'minoon
21. Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjudoon (make sajda)
22. Balil lazeena kafaroo yukazziboon
23. Wallaahu a'lamu bimaa yoo'oon
24. Fabashshirhum bi'azaabin aleem
25. Illal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnoon
Audio: English
Audio: Arabic & English

Recitation by Mishary Al-Alfasy

Tafseer