111 - Surah Al-Masad

The Palm Fiber

    Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Tabbat yadaa abee Lahabinw-wa tabb
  2. Maa aghnaa 'anhu maaluhoo wa ma kasab
  3. Sa-yaslaa naaran zaata lahab
  4. Wamra-atuhoo hammaa latal-hatab
  5. Fee jeedihaa hablum mim-masad