108 - Surah Al-Kauthar

The Abundance of Good

    Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Innaaa a'tainaa kal kauthar
  2. Fasalli li rabbika wanhar
  3. Inna shaani'aka huwal abtar