107 - Surah Al-Maun

Act of Kindness

    Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Ara 'aytal lazee yukazzibu biddeen
  2. Fazaalikal lazee yadu'ul-yateem
  3. Wa la yahuddu 'alaa ta'aamil miskeen
  4. Fa wailul-lil musalleen
  5. Allazeena hum 'an salaatihim saahoon
  6. Allazeena hum yuraaa'oon
  7. Wa yamna'oonal maa'oon