104 - Surah Al-Humazah

The Slanderer

  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza
 2. Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah
 3. Yahsabu anna maalahu akhladah
 4. Kalla layum ba zanna fil hutamah
 5. Wa maa adraaka mal-hutamah
 6. Narul laahil-mooqada
 7. Al latee tat tali'u 'alalafidah
 8. Innaha 'alaihim moosada
 9. Fee 'amadim-mu mad dadah