104 - Surah Al-Humazah

The Slanderer

  Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wailul-likulli hu mazatil-lumazah
 2. Allazee jama'a maalanw wa 'addadah
 3. Yahsabu anna maalahooo akhladah
 4. Kallaa; layumbazanna fil hutamah
 5. Wa maa adraaka mal-hutamah
 6. Naarul laahil-mooqada
 7. Allatee tattali'u 'alal af'idah
 8. Innahaa 'alaihim mu'sada
 9. Fee 'amadim mumaddadah