Qur'an Transliteration


95. Surah At-Tin

(The Fig)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Wat teeni waz zaitoon
  2. Wa toori sineen
  3. Wa haazal balad-il ameen
  4. Laqad khalaqnal insaana fee ahsani taqweem
  5. Thumma ra dad naahu asfala saafileen
  6. Ill-lal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati; falahum ajrun ghairu mamnoon
  7. Fama yu kaz zibuka b'adu bid deen
  8. Alai sal laahu bi-ahkamil haakimeen

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top