Qur'an Transliteration


87. Surah Al-A'la

(The Most High)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Sabbihisma Rabbikal A'laa
 2. Allazee khalaqa fasawwaa
 3. Wallazee qaddara fahadaa
 4. Wallazeee akhrajal mar'aa
 5. Faja'alahoo ghusaaa'an ahwaa
 6. Sanuqri'uka falaa tansaaa
 7. Illaa maa shaaa'al laah; innahoo ya'lamul jahra wa maa yakhfaa
 8. Wa nu-yassiruka lilyusraa
 9. Fazakkir in nafa'atizzikraa
 10. Sa yazzakkaru maiyakhshaa
 11. Wa yatajannabuhal ashqaa
 12. Allazee yaslan Naaral kubraa
 13. Summa laa yamootu feehaa wa laa yahyaa
 14. Qad aflaha man tazakkaa
 15. Wa zakaras ma Rabbihee fasallaa
 16. Bal tu'siroonal hayaatad dunyaa
 17. Wal Aakhiratu khairunw wa abqaa
 18. Inna haazaa lafis suhu fil oolaa
 19. Suhufi Ibraaheema wa Moosaa

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top