Qur'an Transliteration


Surah Al-Inshiqaq

(The Splitting Asunder)
< Previous Next >

Mishary Al-AfasyAbdul BasitSaad GhamdiMahmoud Al-HusaryMuhammad JibreelAbdul Hadi KanakeriMuhammad Siddeeq Al-MinshawiWadee Hammadi Al-Yamani

(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)


Verse by Verse | Print

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Izas samaaa'un shaqqat
 2. Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
 3. Wa izal ardu muddat
 4. Wa alqat maa feehaa wa takhallat
 5. Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
 6. Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa Rabbika kad han famulaaqeeh
 7. Fa ammaa man ootiya kitaabahoo biyameenih
 8. Fasawfa yuhaasabu hi saabai yaseeraa
 9. Wa yanqalibu ilaaa ahlihee masrooraa
 10. Wa ammaa man ootiya kitaabahoo waraaa'a zahrih
 11. Fasawfa yad'oo subooraa
 12. Wa yaslaa sa'eeraa
 13. Innahoo kaana feee ahlihee masrooraa
 14. Innahoo zanna al lai yahoor
 15. Balaaa inna Rabbahoo kaana bihee baseeraa
 16. Falaaa uqsimu bishshafaq
 17. Wallaili wa maa wasaq
 18. Walqamari izat tasaq
 19. Latarkabunna tabaqan 'an tabaq
 20. Famaa lahum laa yu'minoon
 21. Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjudoon (make sajda)
 22. Balil lazeena kafaroo yukazziboon
 23. Wallaahu a'lamu bimaa yoo'oon
 24. Fabashshirhum bi'azaabin aleem
 25. Illal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnoon

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top