Qur'an Transliteration


81. Surah At-Takwir

(The Overthrowing)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Izash shamsu kuwwirat
 2. Wa izan nujoomun kadarat
 3. Wa izal jibaalu suyyirat
 4. Wa izal 'ishaaru 'uttilat
 5. Wa izal wuhooshu hushirat
 6. Wa izal bihaaru sujjirat
 7. Wa izan nufoosu zuwwijat
 8. Wa izal maw'oodatu su'ilat
 9. Bi ayyi zambin qutilat
 10. Wa izas suhufu nushirat
 11. Wa izas samaaa'u kushitat
 12. Wa izal jaheemu su'-'irat
 13. Wa izal jannatu uzlifat
 14. 'Alimat nafsum maaa ahdarat
 15. Falaaa uqsimu bil khunnas
 16. Al jawaaril kunnas
 17. Wallaili izaa 'as'as
 18. Wassubhi izaa tanaffas
 19. Innahoo laqawlu rasoolin kareem
 20. Zee quwwatin 'inda zil 'arshi makeen
 21. Mutaa'in samma ameen
 22. Wa maa saahibukum bimajnoon
 23. Wa laqad ra aahu bilufuqil mubeen
 24. Wa maa huwa 'alal ghaibi bidaneen
 25. Wa maa huwa biqawli shaitaanir rajeem
 26. Fa ayna tazhaboon
 27. In huwa illaa zikrul lil'aalameen
 28. Liman shaaa'a minkum ai yastaqeem
 29. Wa maa tashaaa'oona illaaa ai yashaaa 'al laahu Rabbul 'Aalameen

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top