An-Nas (114)

The Men  1. Qul a'oozu birabbin naas
  2. Malikin naas
  3. Ilaahin naas
  4. Min sharril waswaasil khannaas
  5. Allazee yuwaswisu fee sudoorin naas
  6. Minal jinnati wannaas (End Juz 30)