Qur'an Transliteration

Surah Nuh (71)

(Noah)
< Previous Next >


Download This Surah  |  Listen to all Surah

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
  1. Innaaa arsalnaa Noohan ilaa qawmihee an anzir qawmaka min qabli any yaatiyahum 'azaabun aleem
  2. Qaala yaa qawmi innee lakum nazeerum mubeen
  3. Ani'udul laaha watta qoohu wa atee'oon
  4. Yaghfir lakum min zunoobikum wa yu'akhkhirkum ilaaa ajalim musammaa; innaa ajalal laahi izaa jaaa'a laa yu'akhkhar; law kuntum ta'lamoon
  5. Qaala rabbi innee da'awtu qawmee lailanw wa naharaa
  6. Falam yazid hum du'aaa 'eee illaa firaaraa
  7. Wa inee kullamaa da'awtuhum litaghfira lahum ja'alooo asaabi'ahum fee aazaanihim wastaghshaw siyaabahum wa asaarroo wastakbarus tikbaaraa
  8. Summa innee da'aw tuhum jihaara
  9. Summaa inneee a'lantu lahum wa asrartu lahum israaraa
  10. Faqultus taghfiroo Rabakam innahoo kaana Ghaffaaraa
  11. Yursilis samaaa'a 'alaikum midraaraa
  12. Wa yumdidkum bi am waalinw wa baneena wa yaj'al lakum Jannaatinw wa yaj'al lakum anhaaraa
  13. Maa lakum laa tarjoona lillaahi waqaaraa
  14. Wa qad khalaqakum at waaraa
  15. Alam taraw kaifa khalaqal laahu sab'a samaawaatin tibaaqaa
  16. Wa ja'alal qamara feehinna nooranw wa ja'alash shamsa siraajaa
  17. Wallaahu ambatakum minal ardi nabaataa
  18. Summa yu'eedukum feehaa wa ukhrijukum ikhraajaa
  19. Wallaahu ja'ala lakumul arda bisaataa
  20. Litaslukoo minhaa subulan fijaajaa
  21. Qaala Noohur Robbi innahum 'asawnee wattaba'oo mal lam yazid hu maaluhoo wa waladuhooo illaa khasaara
  22. Wa makaroo makran kubbaaraa
  23. Wa qaaloo laa tazarunna aalihatakum wa laa tazarunna Waddanw wa laa Suwaa'anw wa laa Yaghoosa wa Ya'ooqa wa Nasraa
  24. Wa qad adalloo kasee ranw wa laa tazidiz zaalimeena illaa dalaalaa
  25. Mimmaa khateee' aatihim ughriqoo fa udkhiloo Naaran falam yajidoo lahum min doonil laahi ansaaraa
  26. Wa qaala Noohur Rabbi laa tazar 'alal ardi minal kaafireena daiyaaraa
  27. Innaka in tazarhum yudil loo 'ibaadaka wa laa yalidooo illaa faajiran kaffaaraa
  28. Rabbigh fir lee wa liwaa lidaiya wa liman dakhala baitiya mu'minanw wa lil mu'mineena wal mu'minaati wa laa tazidiz zaalimeena illaa tabaaraa

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +


Show Tafseer +

top