Qur'an Transliteration

Surah An-Nasr (110)

(The Help)
< Previous Next >


Download MP3  | Listen to all Surah  | Print

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
  1. Iza jaa-a nas rullahi walfath
  2. Wa ra-aitan naasa yadkhuloona fee deenil laahi afwajah
  3. Fa sab bih bihamdi rabbika was taghfir, innahu kaana tawwaaba

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +


Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +

top