Qur'an Transliteration

Surah Al-Bayyinah (98)

(The Clear Evidence)
< Previous Next >


Download MP3  | Listen to all Surah  | Print

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
  1. Lam ya kunil lazeena kafaru min ahlil kitaabi wal mushri keena mun fak keena hattaa ta-tiya humul bayyinah
  2. Rasoolum minal laahi yatlu suhufam mutahharah
  3. Feeha kutubun qaiyimah
  4. Wa maa tafarraqal lazeena ootul kitaaba il-la mim b'adi ma jaa-at humul baiyyinah
  5. Wa maa umiroo il-la liy'abu dul laaha mukhliseena lahud-deena huna faa-a wa yuqeemus salaahta wa yu-tuz zakaata; wa zaalika deenul qaiyimah
  6. Innal lazeena kafaru min ahlil kitaabi wal mushri keena fee nari jahan nama khaali deena feeha; ulaa-ika hum shar rul ba reeyah
  7. Innal lazeena aamanu wa 'amilus saalihaati ula-ika hum khairul bareey yah
  8. Jazaa-uhum inda rabbihim jan naatu 'adnin tajree min tahtihal an haaru khalideena feeha abada; radiy-yallaahu 'anhum wa ra du 'an zaalika liman khashiya rabbah.

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +


Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +

top