Ibrahim (0)

Abraham

Bismillaahir Rahmaanir Raheem