Ash-Shams (0)

The Sun

Bismillaahir Rahmaanir Raheem