Al-Qiyamah (0)

The Resurrection

Bismillaahir Rahmaanir Raheem