An-Nas (114)

The Men

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Qul a'uzu birabbin naas
  2. Malikin naas
  3. Ilaahin naas
  4. Min sharril was waasil khannaas
  5. Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas
  6. Minal jinnati wan naas (End Juz 30)