Al-Lahab (111)

The Flame

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Tab bat yadaa abee Lahabinw-wa tabb
  2. Maa aghna 'anhu maaluhu wa ma kasab
  3. Sa yas laa naran zaata lahab
  4. Wam ra-atuhu hamma latal-hatab
  5. Fee jeediha hab lum mim-masad